Стъпка към преодоляване на противоречивата практика

Противоречивата практика по прилагането на чл. 172б от Наказателния кодекс във връзка с наказателноправната защитата на изключителното право върху Търговска марка е повод за отправеното искане за приемане на тълкувателно решение (ТР 1/31.05.2013 г.) по следните въпроси:

І. Относно обективните признаци на престъпния състав на чл. 172б от НК

1. Налице ли е обективният признак от състава на чл. 172б от НК „използване в търговската дейност“, когато стоки преминават транзитно през територията на Република България“?

– Обективният признак на състава на чл. 172б от НК „използване в търговската дейност” при транзитно преминаване на стоки през територията на Република България е налице, ако стоките са предмет на търговски акт, насочен към потребителите в Европейския съюз.

2. Представлява ли престъпление по чл. 172б от НК използването на знаци, сходни на чужди търговски марки?

– Използването на знаци, сходни с чужди търговски марки, е съставомерен признак на престъплението по чл. 172б от НК.

3. Приложим ли е принципът за общностно изчерпване на правото върху търговска марка при установяване на противоправно използване на търговска марка по смисъла на чл. 172б от НК?

– Принципът на общностно изчерпване на правото върху търговска марка не е приложим при установяване на противоправно използване на търговска марка по смисъла на чл.172б от НК.

4. Кога е налице елементът „търговска дейност” от състава на престъплението по чл. 172 б от НК?

– Елементът „търговска дейност” от състава на престъплението по чл. 172б от НК е налице при хипотезите на чл. 13, ал. 2 от ЗМГО, когато дейностите се извършват за реализиране на икономически ползи; той не е в зависимост от осъществявана от субекта дейност на търговец по Търговския закон.

ІІ. Относно признаците, очертаващи субекта на престъпния състав на чл. 172б от НК

1. Кой е субектът на престъплението по чл. 172б от НК, когато ползвател на неправомерно идентифицираните стоки е юридическо лице?

 – Субект на престъплението по чл.172б от НК, когато ползвател на неправомерно идентифицираните стоки е юридическо лице, е съответното физическо лице, от поведението на което юридическото лице е придобило качеството на ползвател.

2. Задължително ли е субектът на престъплението по чл. 172б от НК да е търговец по смисъла на Търговския закон?

 – Субект на престъплението по чл.172б от НК може да бъде всяко наказателноотговорно лице.

ІІІ. Относно настъпването на вреди/вредни последици и процесуалното качество пострадал/ощетено юридическо лице от престъплението по чл. 172б от НК

1. Настъпват ли вреди, подлежащи на обезщетение, от престъплението по чл. 172б от НК?

 – От престъплението по чл.172б от НК могат да настъпят вреди, подлежащи на обезщетение.

2. Съществува ли пострадал/ощетено юридическо лице от престъплението по чл. 172б от НК и може ли той да се конституира като граждански ищец в наказателния процес?

– Пострадал/ощетено юридическо лице е притежателят на правото на марка, който може да се конституира като граждански ищец.

Копие от самото искане можете да намерите на сайта на ВКС или да изтеглите от тук, а решението от тук.

Comments are closed.