Условия за използване на съдържанието

Общи условия

Политика за поверителност

Не събираме и не предоставяме лични данни на трети лица без Ваше съгласие. Предоставените ни данни се обработват единствено с цел отговор на искането или запитването Ви - в съответствие с изискванията на закона и по-специално чл. 6, ал. 1, б. "а", "б", "в" и "е" от Регламент (ЕС) 2016/679.

За предприемането на стъпки по Ваше искане съхраняваме данните за срок от 15 календарни дни или до датата посочена в изпратената оферта.

Когато обработването на данни е необходимо за изпълнение на възложените ни задачи се прилагат съответните законови норми и правила. Във връзка с изпълнението данни могат да бъдат предоставени:

  1. На доставчика на платежни услуги - при плащане на държавни, съдебни или други официални такси от името и за сметка на доверителя (клиента).
  2. За изпращане и получаване на пощенски / куриерски пратки.
  3. За счетоводна обработка.

Когато законът изисква посочване и/или вписване на данни в регистър предоставяме минимално изискваните данни на съответния публичен орган - например Патентно ведомство на Република България.

Имате право на достъп до Вашите данни, както и право на коригиране, изтриване (право „да бъдете забравени“), ограничаване на обработката, преносимост на данни, оттегляне на съгласието и възражение. За целта можете да ни изпратите имейл или да се свържете с нас по друг, удобен за Вас, начин.

Компетентен орган във връзка с обработването на лични данни е Комисията за защита на личните данни.

Бисквитки (HTTP cookies)

Ценим личната неприкосновеност. Сайтът използва само „бисквитки“, които са технически необходими за функционирането му и поддържа Do Not Track (DNT). Данните, които може да получаваме при използване на сайта не включват лични данни по смисъла на чл. 4 (1) от РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679 (GDPR) и служат единствено за оптимизиране на съдържанието.

Comments are closed.