Най-важното в новия Закон за търговските марки (ЗМГО)

Закон за марките и географските означения (2019)

Най-важните промени в новия закон

Новият Закон за марките и географските означения (ЗМГО) [действащ закон] предлага най-мащабните промени в областта след въвеждането на т.нар. "опозиционна система" през 2011 г. и транспонира Директива (ЕС) 2015/2436 в националното законодателство. Представяме кратък преглед на съществените изменения 1 2.

Националните марки са уредени нормативно за пръв път в Закон за търговските и индустриалните марки от 1893 г. Втори закон със същото наименование е приет през 1904 г.

Закон за марките и географските означения 2019

Държавни такси

Променя се системата за формиране и заплащане на държавните такси, като заплащането на основната част от тях е концентрирано в началото на процедурата. Какви недостатъци има предишният двуфазен модел вижте [тук]
Базовата такса към Патентно ведомство продължава да включва до три класа от Международната класификация на стоките и услугите (МКСУ), въпреки предвидената в чл. 42 от Директивата възможност да включва само един клас [калкулатор на таксите].

Дефиниция

От определението отпада изискването за графично представяне - допустимо е представяне по всеки начин, който позволява ясно и точно да се определи предметът на закрила.
Отпада и изричното посочване на "марка за услуги" - изменението е логично и последователно: с влизането в сила на ЗМГО през 1999 г. - заменил Закона за търговските марки и промишлението образци - отпадна необходимостта знаците за услуги да се регистрират отделно от тези за стоки. Сега се съгласуват действителното положение и използваните понятия, и се изяснява класификацията - съгласно Търговския закон търговската дейност включва и предоставянето на услуги 3.

Информация

Разширен е списъкът на данните в регистъра и кръгът от лица, които могат да получат достъп до досието.
Включени са данни за образувани производства за отменяне или заличаване на регистрацията, прехвърляне, лицензионен договор, обезпечение, принудително изпълнение, особен залог, несъстоятелност, данни за отказ на абсолютни основания или придобита отличителност, опозиции и др.

Заявките като собственост

Разделът систематизира практиката и изрично посочва заявката като обект на собственост - както беше аргументирано в публикацията относно вписването на лицензионни договори, лицензионен договор на заявка за марка е действителен, което вече, наред с останалите възможности, ще е изрично посочено.

Експертиза

Наред с възможността за служебно заличаване е предвидена възможност за възобновяване на експертизата по същество преди решението за регистрация.
Вероятно целта на това предложение е недопускането на регистрации подобни на "Черен петък" за търговски промоции, "Гараш" за сладкарски изделия [извадка от регистъра], изображение на сухар - за сухари [извадка от регистъра], надпис "Прясна риба всеки ден" за рибни продукти [извадка от регистъра] и обикновена пластмасова кутия за "кутии" [извадка от регистъра].

Доказателства и срокове

При отмяна на административен акт по съдебен ред, жалбоподателят не може да получи разноските си, ако отмяната е въз основава на факти и доказателства, които е могъл да узнае, посочи и представи в производството пред Патентно ведомство.
В новоприетия закон е отпаднало предложението да се въведе преклузия за представянето на известни факти и доказателства едва в съдебното производство. Предвиденото съкращаване на срокове би имало най-осезаем ефект в производствата по опозиции и спорове.

Съдържание на правото

Въвежда се забрана за използването на словни елементи, включени в обхвата на закрила на регистрирания знак, като (част от) търговско или фирмено наименование - с изключение на имена и адреси на физически лица.

Повече за проблемите при съвпадение на търговско име и чужда марка можете да научите [тук]

***

Предвижда се възможност за забрана както на вноса, така и транзитното преминаване на стоки от трети спрямо ЕС държави - ако стоките или техните опаковки са означени с идентична или объркващо сходна марка, освен ако деклараторът или държателят на стоките не докаже, че притежателят на регистрираната търговска марка няма право да забрани пускането на стоките в държавата на крайно местоназначение.

Нарушения

Порочната практика да се регистрират чужди марки - например с цел нелоялно възпрепятстване търговската дейност на конкуренти (вкл. т. нар. "алтернативен внос") - ще бъде ограничена от още правила.
В допълнение на възможностите за отказ от регистрация / заличаване или прехвърляне към действителния притежател - когато агент или представител е регистрирал на свое име търговска марка действително притежавана от лице в чиито интерес действа или трябва да действа, то използването ѝ от формалния притежател на регистрацията (агента) е изрично посочено като нарушение 4.

За пръв път е предвидено важно изключение - възможността лицето регистрирало марката да обоснове действията си.

***

Носителят на права може да предяви иск за преустановяване на предоставяни от посредници дейности или услуги, когато същите допринасят на трети страни за нарушаване на права по ЗМГО

Посредници по смисъла на тази норма 5 биха могли да бъдат, например, т.нар. "Маркетплейс" (Marketplace) платформи, от които - при предвидените в закона условия - може да бъде търсено съдействие или отговорност при нарушения извършени от (трети) лица, предлагащи продукти чрез платформата.

***

Предвидено е право на справедливо обезщетение от всяко лице извършило действия след публикацията на заявката за регистрация на марка, при условие че след публикацията на регистрацията тези действия биха били забранени.

Правилото е подобно на временната закрила при патентите и за прилагането му е необходимо лицето извършило действието представляващо нарушение да е недобросъвестно.

***

Административни нарушения: ограниченията на правото на притежателя (чл. 37) не се прилагат.

Чувствително се повишава размера на глобите и имуществените санкции: от 2000 до 10 000 и от 3000 до 20 000 лв. съответно. При повторно и всяко следващо нарушение извършено в едногодишен срок на лицето се налага глоба от 3000 до 15 000 лв., а на едноличните търговци и юридическите лица – имуществена санкция в размер от 5000 до 30 000 лв.

Недобросъвестност

Недобросъвестно заявяване ще продължи да се установява от гражданския съд - отпадна предложеното в законопроекта установяване на недобросъвестност по административен ред.
В допълнение на възможността за заличаване на недобросъвестно заявена марка е предвидена възможност недобросъвестното заявяване да бъде релевирано и в производство по опозиция.

Възражение за използване и отмяна

Липсата на реално използване вече ще е пречка за притежателя на марката и в процедурите по заличаване и нарушение - по стария ред възражение за неизпълнение на задължението за използване беше предвидено само в производството по опозиция.

Предвидена е възможността с отговора на исковата молба по дело за нарушение да се въведе възражение за липса на реално използване през 5-те години предхождащи датата на подаване на исковата молба (при условие, че марката е регистрирана преди не по-малко от пет години). Съгласно чл. 117, ал. 3 от ЗМГО (нов) "Когато марката не е реално използвана във връзка със стоките или услугите, за които е регистрирана и на които се основава искът, или не бъдат представени доказателства, че съществуват основателни причини за неизползването, искът се отхвърля".

Като цяло новият закон е силно ориентиран към закрилата на марки, които реално се използват в търговската дейност - предоставени са разширени възможности за противодействие срещу "блокирането" на марки чрез т. нар. "защитни/охранителни" регистрации, които не се използват [повече за видовете тук].

Друга важна промяна свързана с използването е промененото правило за датата, от която действа отмяната на регистрация поради неизползване - общото правило в новия закон е, че отмяната действа от датата на подаване на искането за отмяна (сравн. чл. 28, ал. 1 от стария ЗМГО, според която разпоредба отмяната е от началото на 5-годишния период на неизползване).

За сравнение: ЗМГО (отм.) (lex.bg).
Проектът на Закон за марките и географските означения и мотивите можете да видите [тук]
ДИРЕКТИВА (ЕС) 2015/2436 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА [тук]

Notes:

  1. Измененията свързани с привеждане на законодателството в съответствие с изискванията за премахване на националната закрила на географски означения, попадащи в обхвата на Регламент (ЕС) №1151/2012 (земеделски продукти и храни) е извън обхвата на настоящия преглед.
  2. Избегнати са акценти върху изменения, които имат по-скоро уточняващ характер или са аналогични на вече съществуващи норми - например изричното посочване на забрана за използване на знака в сравнителна реклама (чл. 13, ал. 2, т. 6 от проекта), което е аналогично на чл. 34, ал. 2, т. 4-8 от ЗЗК.
  3. Изменението не е в противоречие с изричното посочване на "знаците за услуги" в чл. 1 от Парижката конвенция, тъй като ЗМГО безспорно предоставя закрила на тези знаци.
  4. Проект ЗМГО, чл. 113, ал. 2, т. 4
  5. ЗМГО, чл. 116, ал. 3

Comments are closed.