ЗМГО: Какви промени ни очакват през 2019?

Закон за марките и географските означения

Какви промени ни очакват през 2019?

Проектът за нов Закон за марките и географските означения (ЗМГО) предлага най-мащабните промени в областта след въвеждането на т.нар. "опозиционна система" през 2011 г. и транспонира Директива (ЕС) 2015/2436 в националното законодателство. Представяме кратък преглед на съществените изменения 1 2.

Националните марки са уредени нормативно за пръв път в Закон за търговските и индустриалните марки от 1893 г. Втори закон със същото наименование е приет през 1904 г.

Закон за марките и географските означения 2019

Държавни такси

Променя се системата за формиране и заплащане на държавните такси към еднофазен модел. Какви недостатъци има действащия в момента двуфазен модел вижте [тук]
Вероятно базовата такса ще включва един клас от Международната класификация на стоките и услугите (МКСУ) [159 kB, pdf], а не както до сега - до три класа (чл. 42 от Директивата).

Дефиниция

От определението отпада изискването за графично представяне - допустимо е представяне по всеки начин, който позволява ясно и точно да се определи предметът на закрила.
Отпада и изричното посочване на "марка за услуги" - изменението е логично и последователно: с влизането в сила на ЗМГО през 1999 г. - заменил Закона за търговските марки и промишлението образци - отпадна необходимостта знаците за услуги да се регистрират отделно от тези за стоки. Сега се съгласуват действителното положение и използваните понятия, и се изяснява класификацията - съгласно Търговския закон търговската дейност включва и предоставянето на услуги 3.

Информация

Разширен е списъкът на данните в регистъра и кръгът от лица, които могат да получат достъп до досието.
Включени са данни за образувани производства за отменяне или заличаване на регистрацията, прехвърляне, лицензионен договор, обезпечение, принудително изпълнение, особен залог, несъстоятелност, данни за отказ на абсолютни основания или придобита отличителност, опозиции и др.

Заявките като собственост

Разделът систематизира практиката и изрично посочва заявката като обект на собственост - както беше аргументирано в публикацията относно вписването на лицензионни договори, лицензионен договор на заявка за марка е действителен, което вече, наред с останалите възможности, ще е изрично посочено.

Експертиза

Наред с възможността за служебно заличаване е предвидена възможност за възобновяване на експертизата по същество преди решението за регистрация.
Вероятно целта на това предложение е недопускането на регистрации подобни на "Черен петък" за търговски промоции, "Гараш" за сладкарски изделия [извадка от регистъра], изображение на сухар - за сухари [извадка от регистъра], надпис "Прясна риба всеки ден" за рибни продукти [извадка от регистъра] и обикновена пластмасова кутия за "кутии" [извадка от регистъра].

Доказателства и срокове

В съдебното производство страните могат да твърдят нови обстоятелства, да сочат и да представят нови доказателства само ако не са могли да ги узнаят, посочат и представят в срок в административното производство.
Предвиденото съкращаване на срокове би имало най-осезаем ефект в производствата по опозиции и спорове.

Съдържание на правото

Въвежда се забрана за използването на словни елементи, включени в обхвата на закрила на регистрирания знак, като (част от) търговско или фирмено наименование - с изключение на имена и адреси на физически лица.

Повече за проблемите при съвпадение на търговско име и чужда марка можете да научите [тук]

***

Предвижда се възможност за забрана както на вноса, така и транзитното преминаване на стоки от трети спрямо ЕС държави - ако стоките или техните опаковки са означени с идентична или объркващо сходна марка, освен ако деклараторът или държателят на стоките не докаже, че притежателят на регистрираната търговска марка няма право да забрани пускането на стоките в държавата на крайно местоназначение.

Нарушения

Порочната практика да се регистрират чужди марки - например, за възпрепятстване на конкуренти да разпространяват същите продукти (вкл. т. нар. "алтернативен внос") - ще бъде ограничена от още правила.
В допълнение на възможностите за отказ от регистрация / заличаване или прехвърляне към действителния притежател - когато агент или представител е регистрирал на свое име търговска марка действително притежавана от лице в чиито интерес действа или трябва да действа, то използването ѝ от формалния притежател на регистрацията (агента) е изрично посочено като нарушение 4.

За пръв път е предвидено важно изключение - възможността лицето регистрирало марката да обоснове действията си.

Недобросъвестност

Недобросъвестно заявяване ще се установява по административен ред, а не както в момента - от гражданския съд.
В допълнение на възможността за заличаване на недобросъвестно заявена марка е предвидена възможност недобросъвестното заявяване да бъде релевирано и в производство по опозиция.

Възражение за използване

Липсата на реално използване ще е пречка за притежателя на марката в процедурите по заличаване и нарушение - в момента възражение за неизпълнение на задължението за използване е предвидено само в производството по опозиция.

При подадено искане за отменяне на регистрацията - за разлика от преобладаващата до момента практика - е изрично предвидено делото за нарушение да се спира.

Действаща редакция на Закон за марките и географските означения: ЗМГО (lex.bg).
Проектът на Закон за марките и географските означения и мотивите можете да видите [тук]
ДИРЕКТИВА (ЕС) 2015/2436 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА [тук]

Notes:

  1. Измененията свързани с привеждане на законодателството в съответствие с изискванията за премахване на националната закрила на географски означения, попадащи в обхвата на Регламент (ЕС) No
    1151/2012 (земеделски продукти и храни) е извън обхвата на настоящия преглед.
  2. Избегнати са акценти върху изменения, които имат по-скоро уточняващ характер или са аналогични на вече съществуващи норми - например изричното посочване на забрана за използване на знака в сравнителна реклама (чл. 13, ал. 2, т. 6 от проекта), което е аналогично на чл. 34, ал. 2, т. 4-8 от ЗЗК.
  3. Изменението не е в противоречие с изричното посочване на "знаците за услуги" в чл. 1 от Парижката конвенция, тъй като ЗМГО безспорно предоставя закрила на тези знаци.
  4. Проект ЗМГО, чл. 113, ал. 2, т. 4

Comments are closed.