Патент и патентоване – какво е важно да знаем?

Патент и патентоване - какво е важно да знам?

Мога ли да защитя идея или концепция от копиране?

Какво е патент?

Патентът осигурява монопол върху патентования продукт (изделие или метод). Специфичното значение на термина "патентоване" е свързано с признаването на изключително право върху изобретение в две форми: издаване на патент или регистрация на полезен модел.

Патентът е традиционна форма на закрила със срок на валидност максимум 20 год. Процедурата по издаване включва проверка по същество и продължава няколко години.

Полезният модел (т. нар. "малък патент") се издава бързо по регистрационна процедура. Полезните модели имат срок на действие до 10 год. и някои ограничения в обхвата - например методи не могат да бъдат регистрирани като полезни модели.

Какво е патент на име, лого, название или дизайн?

Често под “патентоване” или "регистрация на патент" се разбира най-общо придобиване на права върху различни видове обекти на интелектуалната собственост, например:

Патент на име, лого, марка или название
Популярните понятия "патентоване на име; патентоване на марка; патентоване на лого/логотип или патентоване на название" се отнасят до придобиване на изключително право върху търговска марка.
  • Когато под “патентоване на дизайн” се разбира регистрация на външния вид на продукт или част от него, то закрила се предоставя чрез “регистрация на промишлен дизайн”.
  • Когато “дизайн” представлява създадена емблема, лого, друг образ или знак, включително и изписването на думи или части от тях със създадени за тази цел писмени знаци (но не и цели шрифтове), то закрилата следва да бъде чрез “регистрация на марка“.
  • Отделно, авторството на дизайна, като резултат от творческа дейност е защитено с авторски права, които (в зависимост от редица фактори) могат да принадлежат на различни лица.
Закрилата на творчеството и творческите индустрии по Закона за авторското право и сродните му права (ЗАПСП) не е обвързана с регистрационен режим и възниква от момента на създаване на произведението.

патентоване

Притежателят на патент има право

• да използва патентованото изобретение
• да забрани на друг да го използва
• да се разпорежда с патента

Патентоване на идея

За да се установи дали една идея или концепция подлежи на патентна закрила трябва да се отграничат “абстрактна идея” от “конкретна идея". Необходимо е да се определи дали са налице изискванията за патентоспособност (чл. 6 от ЗПРПМ) и дали идеята не попада в изрично посочените в закона изключения - например метод за лечение.

Абстрактната идея е най-обща концепция, представа или замисъл. В този им вид “идеите” не подлежат на патентоване. Например, идеята за продукт "модулна мандра" е абстрактна доколкото не включва конкретни характеристики, например: вид, размер, брой на модулите, разположение, начин на взаимодействие и/или връзки помежду им.

Патентоспособната идея предполага възможност за конкретно изпълнение, макар все още неосъществено. Всеки конкретен начин за изпълнение на идеята може да бъде защитен.

Възможно е в един патент да бъдат защитени повече от един вариант на изпълнение - в примера с модулната мандра това биха могли да бъдат например различен брой на модулите, варианти на разположението им или диапазони в размерите. Законът, също така, предоставя възможност за зарила на повече от едно изобретение в един патент - ако е изпълнено изискването за единство.

полезен модел

Патентоване на софтуер и правила за дейност

Кога и как е възможно издаването на патент или регистрацията на полезен модел за софтуерен продукт или схема за дейност?

Как се издава патент и колко струва?

• Обхватът на правна закрила се определя от претенциите.
• Патентното описание и чертежите служат за тълкуване на претенциите.

Международна закрила

Практическо значение за българските предприемачи имат основно три подхода за международна закрила:

Каква е разликата между "Европейски патент" и "Единен европейски патент" както и подробности за двата варианта на закрила можете да разберете [тук]

Международна заявка по Договора за патентно коопериране (Patent Cooperation Treaty, PCT) не е равнозначна на "световен патент" - по същество представлява улеснение, при което част от процедурата се изпълнява пред международен орган с унифицирани изисквания.

За допълнителна информация можете да се свържете с нас [контакти]

Подходящ е основно в два случая: когато закрила не може да се постигне по друг начин или когато интереса на заявителя се отнася само до въпросната държава. Особеностите на този подход зависят от конкретната държава.

Има ли "световен патент"?

Закрилата на индустриалната собственост, включително патентите, е на териториален принцип, т.е. патентът важи само за държавите, в които е признат. Към настоящия момент няма "световен патент" с единно действие във всички държави по света.

Comments are closed.