Патент и патентоване – какво е важно да знаем?

Патент и патентоване - какво е важно да знам?

Мога ли да защитя идея или концепция от копиране?

Какво е патент?

Патентът осигурява монопол върху патентования продукт (изделие или метод). Специфичното значение на термина "патентоване" е свързано с признаването на изключително право върху изобретение в две форми: издаване на патент или регистрация на полезен модел.

Патентът е традиционна форма на закрила със срок на валидност максимум 20 год. Процедурата по издаване включва проверка по същество и продължава няколко години.

Полезният модел (т. нар. "малък патент") се издава бързо по регистрационна процедура. Полезните модели имат срок на действие до 10 год. и някои ограничения в обхвата - например методи не могат да бъдат регистрирани като полезни модели.

Какво е патент на име, лого, название или дизайн?

Често под “патентоване” или "регистрация на патент" се разбира най-общо придобиване на права върху различни видове обекти на интелектуалната собственост, например:

Патент на име, лого, марка или название
Популярните понятия "патентоване на име; патентоване на марка; патентоване на лого/логотип или патентоване на название" се отнасят до придобиване на изключително право върху търговска марка.

патентоване

Притежателят на патент има право

• да използва патентованото изобретение
• да забрани на друг да го използва
• да се разпорежда с патента

Патентоване на идея

За да се установи дали една идея или концепция подлежи на патентна закрила трябва да се отграничат “абстрактна идея” от “конкретна идея". Необходимо е да се определи дали са налице изискванията за патентоспособност (чл. 6 от ЗПРПМ) и дали идеята не попада в изрично посочените в закона изключения - например метод за лечение.

Абстрактната идея е най-обща концепция, представа или замисъл. В този им вид “идеите” не подлежат на патентоване. Например, идеята за продукт "модулна мандра" е абстрактна доколкото не включва конкретни характеристики, например: вид, размер, брой на модулите, разположение, начин на взаимодействие и/или връзки помежду им.

Патентоспособната идея предполага възможност за конкретно изпълнение, макар все още неосъществено. Всеки конкретен начин за изпълнение на идеята може да бъде защитен.

Възможно е в един патент да бъдат защитени повече от един вариант на изпълнение - в примера с модулната мандра това биха могли да бъдат например различен брой на модулите, варианти на разположението им или диапазони в размерите. Законът, също така, предоставя възможност за зарила на повече от едно изобретение в един патент - ако е изпълнено изискването за единство.

полезен модел

Патентоване на софтуер и правила за дейност

Кога и как е възможно издаването на патент или регистрацията на полезен модел за софтуерен продукт или схема за дейност?

Как се издава патент и колко струва?

• Обхватът на правна закрила се определя от претенциите.
• Патентното описание и чертежите служат за тълкуване на претенциите.

Международна закрила

Практическо значение за българските предприемачи имат основно три подхода за международна закрила:

Има ли "световен патент"?

Закрилата на индустриалната собственост, включително патентите, е на териториален принцип, т.е. патентът важи само за държавите, в които е признат. Към настоящия момент няма "световен патент" с единно действие във всички държави по света.

Comments are closed.