Опозиция и опазване на търговската марка

Опозиция срещу търговска марка

Какво е "опозиция" на търговска марка?

С въвеждането на т. нар. „опозиционна система“ през 2011г. отпадна задължението на Патентно ведомство да следи служебно за по-ранни права.

Понастоящем самият притежател (или ползвател) на търговската марка трябва да следи и да се противопоставя срещу регистрацията на същите или подобни марки, които биха могли да въведат в заблуждение собствените му клиенти, като ги насочват към продуктите на друго лице или да бъдат използвани при други нелоялни практики [вижте примери]. Това противопоставяне се нарича "опозиция" (или "възражение" при марките на ЕС).

Разбира се, опозиция би била възможна само при наличието на своевременна информация за подадените заявки, получаването на която може да стане на абонаментен принцип - чрез т. нар. "наблюдение" (мониторинг) [информация за услугата].

Наличието на подадена заявка за регистрация е необходимо условие - включително когато се защитава използван, но (все още) НЕрегистриран знак.
Трябва ли да подам опозиция?

През 2018 г. българската марка "АМБЕЛИНО", притежание на асеновградската "Саби-4" ООД беше успешно противопоставена на мултинационалния гигант Nestlé срещу заявената за Европейския съюз марка "AMBERIO" [подробности].

В общия случай би било оправдано да се подаде опозиция когато:

 • друг е поискал регистрация същата или подобна марка за конкурентни продукти (стоки или услуги);
 • потребителите могат да направят разлика между марките, но се предполага, че използването на заявената марка може да нанесе вреда - например може да отклони клиенти към конкурента, защото потребителите допускат, че продукта произхожда от свързано лице или предприятие;
 • дори когато объркване на потребителите е малко вероятно, следва да се направи преценка дали конкурента не може да се възползва от репутацията Ви или да я увреди;
 • бранда трябва да се предпази от т. нар. „размиване“, подробно [тук];
 • може да се извлече пазарно предимство от забавянето на чуждата регистрация - подадената опозиция прави инвестициите в новия бранд несигурни и вероятно ще бъдат отложени за периода до излизане на решението по опозицията (обичайно продължителността на процедурата по опозиция е минимум една, а често две и повече години, без евентуалните обжалвания).

Освен забавянето на чуждата регистрация, подаването на опозиции е ясен сигнал, че правата ще бъдат отстоявани.

Наличието на опозиции често е аргумент за избор на различна марка от конкурента - информация за подадените опозиции е налична в публичния регистър и специалистите я отчитат в докладите при извършване на предварителна проверка.

Трябва ли да отговоря?

Противодействието срещу получена опозиция е една от най-трудоемките и изискващи опит задачи в областта на търговските марки.

Често получаваме запитвания какво следва да се предприеме при на уведомление за получена опозиция по чл. 10 (2) или чл. 11 (1) и чл. 13 (1) от Наредбата за реда за оформяне, подаване и разглеждане на опозиции по Закона за марките и географските означения.

С особено внимание следва да се обмислят случаите, когато атакуваната марка е въведена на пазара и евентуален отказ от регистрация би довел до необходимост от ребрандиране, а използването - до отговорност за нарушения на чужди права.

В зависимост от основанията за оспорване на заявената за регистрация марка, както и многобройни други фактори отнасящи се до по-ранните права на опонента, се съставя стратегия, която може да включва разнообразни инструменти, например:

 • Преговори за оттегляне на опозицията и/или ограничения в заявката;
 • Атака срещу едно или повече по-ранни права;
 • Аргументиран отговор;
 • Други подходящи в конкретния случай действия - например искане за доказване на използването и др.
Кога се подава опозицията?

Срокът за подготовка и подаване на опозиция е тримесечен и се изчислява по различен начин в зависимост от вида на заявката срещу която ще се търси защита.

Срещу заявки за национални марки и марки на ЕС опозиция може да бъде подадена в тримесечен срок от публикацията на новата заявка в бюлетина на Патентно ведомство [вж. процедурата по регистрация] или, съответно, официалния бюлетин на Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост (СЕСИС).

Срещу признаване действието на международна регистрация тримесечният срок за подаване на опозиция започва да тече два месеца след публикацията в бюлетина на Патентно ведомство, т.е. т.нар. "опозиционен прозорец" е от началото на 3-тия до края на 5-тия месец. Когато предмет на опозицията е международна заявка с посочване на ЕС срокът също е тримесечен, но започва да тече един месец след публикацията в бюлетина на СЕСИС.

Какво да очаквам?

Ако опозицията е основателна, то регистрацията на конкурентната марка ще бъде отказана.

Успехът на опозицията зависи от множество фактори, голяма част от които не биха могли да бъдат надеждно изследвани предварително или проучването им би било много скъпо – например степента на известност на противопоставените марки, начин и обем на използване на знака от заявителя преди заявяването; степен на разпознаваемост, доверие и репутация към марката в съответните потребителски кръгове, както и други фактори, имащи значение за повишаването или намаляването на вероятността от объркване.

Възможно е, също така, влиянието на някои фактори да бъде компенсирано от наличието или липсата на други – например по-ниската степен на сходство да бъде компенсирана от идентичността на стоките или услугите, или висока степен на известност и репутация.

Постигане на споразумение

Когато спорът се разрешава със споразумение, то произнасяне по опозицията не се налага.

Обичайно страните ограничават използването на марките си до различни територии и по начин, който не може да доведе до объркване. Допълнителна полза от подобни споразумения е, че в тях може да се уговори и задължение за въздържание от действия срещу марките на другата страна, както и други условия.

Рискове

Ако опозицията е неоснователна и бъде отхвърлена, то рисковете са ограничени до направените в производството разноски.

При надлежно регистрираните и правомерно използвани марки е трудно да се атакува успешно по-ранното право (например чрез искания за отмяна на действието или заличаване). Въпреки това е добре преди подаване на опозицията да се прецени внимателно доколко подобен риск съществува.

За Ваше улеснение

За ваше улеснение кантора „Златареви“ предлага:

 • Консултация, анализ и препоръки във връзка с подаване или отговор на опозиция
 • Водене на производството
 • Автоматизирано наблюдение на търговска марка

Comments are closed.