Търговска марка и търговско име (фирма)

Търговска марка може да бъде противопоставена на фирмено наименование

Възможността за противопоставяне на защитена марка срещу фирмено наименование (търговското законодателство използва понятието “фирма”) е предвидена в чл. 7, ал. 5 от Търговския закон.

Аз имам тази фирма от години! Как така ще спра да я използвам?!

На уговорена по спешност консултация, Теди* ни показва писмо от румънски търговец, в което настоятелно се иска да спре използването на търговското име (фирменото наименование), с което работи, защото нарушава права върху търговска марка. Седмица преди това с подобно писмо, но изпратено от голям български производител, при нас беше Алекс*.

И в двата случая исканията са подкрепени със заплахи - за съдебни дела, процедури по защита на конкуренцията, обезщетения, наказания...

Разлика между "търговска марка" и "фирма"

В практиката понятията “търговска марка” и “търговско име“ често се смесват. Докато марките разграничават конкурентните продукти – стоки или услуги, фирмените имена идентифицират лицето (субекта) без връзка с конкретна стока или услуга.

Възможно е едно лице да предлага продукция означена с една или повече марки, които са различни от наименованието му.

Марката е знак, който е способен да отличава стоките или услугите на едно лице от тези на други лица, чл. 9 от Закон за марките и географските означения (ЗМГО).

Фирма е наименованието, под което търговецът упражнява занятието си и се подписва, чл. 7 от Търговския закон (ТЗ).

Съвпадението между наименованието на търговеца (фирма) и наименованието на продукта (марка) не е проблем, когато са притежание на едно и също лице, но е рисковано, когато са притежание на различни лица.

Избор на име. Кое е по-силно - фирма или марка?

Регистрираните търговски марки, наред с останалите права, дават и възможност на притежателя си да забрани на друг използването на идентично или сходно фирмено наименование (търговско име).

Затова: преди търговецът да започне дейност се прави проверка в регистрите на търговските марки.

Разпоредбата на чл. 7, ал. 5 от ТЗ е великолепен пример за непоследователност и немарливост на законодателя: "Фирмата не може да бъде идентична или сходна със защитена марка, освен ако търговецът има права върху нея." е текст, при тълкуването на който се получават непредвидими резултати във всеки аспект на приложението.

От друга страна, регистрацията на марка подлежи на заличаване, ако марката се състои от или съдържа фирмата на друго лице - регистрирана и използвана по-рано за същата или подобна дейност (чл. 26, ал. 3, т. 6 от ЗМГО).

Не считам за законодателен пропуск липсата на формална възможност съществуваща фирма да бъде пречка за регистрацията на марка (чрез подаване на опозиция). Всъщност, когато действително има използване на фирма с функцията на търговска марка (за означаване на предлаганите стоки или услуги), на разположение е правилото по чл. 12, ал. 6 от ЗМГО, включително като основание за заличаване на вече регистрирана марка.

Какво да направя?

Едва ли има подобен случай, в който механичното решение да е оптимално. Сравняването на дати, преценката за вероятност от объркване и добросъвестност са само част от факторите.

Правната страна на въпроса също може да се окаже проблем, който да наклони везната в полза на дадено решение, например в първия от цитираните случаи: фирмената регистрация е от 1998 г., а марката - от 2002 г., т.е. марката е регистрирана три години преди закона да предвиди възможност за заличаването ѝ на основание по-ранната фирма...

Практиката е малко и противоречива, но има риск да се приеме, че в случая, управляваното от Теди търговско дружество изобщо няма право да иска заличаване на марката. Спорът за правилността на този извод е далече от темата на тази публикация, но несигурността в отговора е важна предпоставка за вземане на целесъобразно решение.

Добрият специалист ще разгледа и ред други възможности - например на разположение ли е възможността регистрацията да бъде отменена поради неизползване? Може ли да се разчита на чл. 14 от ЗМГО?

Да се иска отмяна в случая е допустимо (от регистрацията на марката са минали повече от 5 год.), но отмяна едва ли ще има - регистрацията е за марка на Европейския съюз и макар да не е налице използване в България, съгласно правилата на единния пазар, марката ще се счита за използвана поради използването ѝ в други държави-членки.

Сериозен недостатък е липсата на възражение за неизползване - както в производствата по заличаване, така и при исковете за нарушение - този проблем се очаква да бъде решен с транспонирането на новата директива (вж. по-долу).

Дори понастоящем да са изпълнени условията предвидени в чл. 14 от ЗМГО (относно използването на име), занапред Теди ще трябва да се съобрази с предвидените в изменения, ограничаващи тази възможност - вж. т. 6 от коментара по повод Директива (ЕС) 2015/2436 със срок за транспониране 2019 г.

Не подценявайте риска! Ако получите подобно писмо или считате, че друг използва фирма или марка неправомерно - НЕПРЕМЕННО СЕ ОБЪРНЕТЕ КЪМ СПЕЦИАЛИСТ.

*Имената са променени.

Comments are closed.