Какво е „ПРОВЕРКА НА ТЪРГОВСКА МАРКА“ и как се прави?

Дали търговската марка е свободна и мога ли да я използвам?

предварително проучване на търговска марка
Списък за проверка:
предварителна проверка на търговска марка

Кога е необходима предварителна проверка?

Целта на проверката е да информира предварително за евентуални проблеми при избора и въвеждането на търговската марка.
Ако имате марка, която вече се използва, то проучването е от изключителна важност за управление на риска - всяка инвестиция в налагането на незащитен бранд следва да бъде добре обмислена.

Какво включва проучването на търговска марка?

Изследват се предпоставките за отказ или заличаване на регистрацията, а при необходимост и евентуалната отговорност за използване на марката - обезщетения, глоби или имуществени санкции за нарушения на чужди права или законови забрани 1.
Проучването е ключово при избора на търговска марка и може да бъде насочващо за степента на отличителност, т.е. доколко успешно изследваната марка ще се разпознава от потребителите:

Пример от практиката са марки включващи думата "TERRA", нейни разновидности и/или различни добавки.

Сама по себе си, думата "TERRA" е с добра степен на присъща отличителност, защото не описва конкретна стока или услуга, нито посочва някаква тяхна характеристика.

Справка в регистрите, обаче, показва наличие на десетки регистрации за разнообразни стоки и услуги, предлагани от различни лица. В допълнение - налице са стотици търговски дружества с разнообразен предмет на дейност и фирма съдържаща "Тера" - с или без различни (кратки) добавки.

Като последица от масовата употреба, тази дума едва ли би изпълнявала добре функцията на търговска марка. Това увреждащо отличителния характер явление се нарича "размиване".

Доколко успешно даден знак би могъл да изпълни функцията на търговска марка не е само правен, но и фактически проблем.

Един от факторите за успешно позициониране на собствен продукт е потребителите да могат да го отличат като произхождащ от определеното лице измежду всички продукти от същия вид – посредством избраната за тази цел търговска марка.

Важна информация за отличителността, както и за разликата между описателни и асоциативни марки можете да прочетете [тук].

Обхват на проверката

За да се получи яснота за вида и обема на противопоставимите права, както и за наличието на евентуални забрани, предварителното проучване би следвало да обхваща най-малко следното:
Забранени елементи

Марката съдържа ли забранени за регистрация и/или използване елементи?

Особено внимание трябва да се отдели на елементи, които могат да въведат в заблуждение потребителите относно естеството, качеството или географския произход на стоките или услугите - например: марката съдържа думата "сирене", а се използва за означаването на имитиращ продукт.

Регистрирани права

Има ли по-ранни търговски марки (вкл. заявки) в съответната държава? [повече за територията на действие]

Действително използване

Налице ли е използване на същия или подобен знак в търговската (стопанската) дейност от други лица, включително:

  • за означаване на съответните стоки или услуги;
  • цялостно или частично съвпадение с името/наименованието/фирмата на лица извършващи подобна дейност;
  • съвпадащи домейни с предлагане на същия вид продукти.

Резултати и анализ

Релевантни са дори резултати, които се отнасят до различни продукти - ако има основания да се предполага по-висока от обичайната известност [как известността влияе върху обхвата на закрила].
Предимства на услугата

Данните трябва да се превърнат в полезна информация.

Когато Ви консултира специалист получавате анализ на резултатите от всички релевантни източници, а не само списък от регистъра на Патентно ведомство.
В доклада за проучването се отчитат редица специфични фактори и предпоставки, както и съотношенията между тях:

  1. Доминиращи и отличителни елементи на противопоставимите марки.
  2. Отличителност и степен на сходство - както между самите знаци (марки), така и между продуктите, за които се търси закрила.
  3. Особености на релевантния кръг потребители и степен на внимание.
  4. Установената в подобни случаи практика, ако съществува.
  5. Според конкретните резултати се изследват различни други фактори – например времето, което е изтекло от получаване на по-ранната регистрация, начин и други параметри на използването, налице ли е придобита отличителност за елементи на марките с липсваща или ниска присъща отличителност.

Основна причина услугата по проучване да включва предимно проверка в регистрите за по-ранни марки е запазването на цената в оптимални граници.
Действително използване, например, обичайно се изследва от възложителите - заради професионалния им опит и знания в проучваната област, те често са вече наясно с използваните в бранша означения, или могат да проверят в Интернет с подходящите термини.

Оценка на риска

Notes:

  1. Освен предвидената в ЗМГО отговорност, санкции за неправомерно използване на означение са предвидени и в редица други закони - например Закон за защита на конкуренцията, Закон за защита на потребителите, Наказателен кодекс.
  2. Регистрите включват само част от противопоставимите чужди права, но е възможно, също така, дори регистрирана марка, за която не е минал 5-годишният гратисен период, да не се използва от притежателя и да не бъде пречка.

Comments are closed.