ПРОЦЕДУРА за регистрация на търговска марка

Процедура по регистрация на търговска марка

Описание, подробности, времетраене

Т.нар. „опозиционна процедура“ включва експертиза по същество, в която се проверява дали заявената марка отговоря на абсолютните изисквания за регистрация (чл. 11 от ЗМГО/ чл. 7 от Регламент 1001). Следната съкратена схема илюстрира основните стъпки:

Процедура по патентоване на търговска марка

Продължителност

Обичайната продължителност на процедурата в Патентно ведомство, когато се води от специалист, е около 6-7 мес. (12-18 мес. ако се действа самостоятелно).

Подновяване

Регистрацията действа за срок от 10 год. и може да бъде подновена неограничен брой пъти [подновяване на регистрацията].

Мониторинг

Автоматизираното наблюдение е разумен и евтин начин да бъдете известени, че друг иска да регистрира Вашата или подобна марка, за да подадете опозиция в предвидения от закона срок.

Дори да имате регистрирана марка, чуждата регистрация ще бъде отказана САМО при подадена опозиция!

Предварителна проверка
Предварителното проучване отговаря на въпросите:
  • Дали избраната търговска марка е свободна?
  • Мога ли да я регистрирам?
  • Мога ли да я използвам?

Какво и кога се проверява можете да научите [тук].

Подаване на заявка

Начинът на оформяне и датата на заявяване предопределят както обхвата на бъдещата закрила, така и бързината на процедурата. По правило промени в заявката не могат да се внасят, чл. 38, ал. 2 от ЗМГО.

Ако се налага промяна в марката или допълнения в списъка на стоките/услугите се подава нова заявка. Платените ведомствени такси не подлежат на връщане.

Формална експертиза

Когато заявката се води от специалист, формалната експертиза приключва бързо. При самостоятелно подадени заявки нерядко има забавяния - понякога значителни.

Наскоро ни се довери клиент с повече от година забавяне в процедурата по формални причини - разделихме заявката, отстранихме другите недостатъци и след няколко дни процедурата продължи.

Материална експертиза

В експертиза по същество се проверява дали заявеният за регистрация знак може да изпълнява функцията на търговска марка, т.е. дали са изпълнени абсолютните изисквания за регистрация (чл. 11 от ЗМГО).

Насоки за маркетолога и актуална обща практика (2.2MB) относно преценката на отличителността на марки съдържащи описателни/неотличителни думи.

Публикация на заявката

Заявката се публикува в бюлетина на Патентно ведомство. В тримесечен срок титулярите на противопоставими права могат да подават опозиции, а всички лица - и възражения срещу регистрацията на заявената марка.

Разглеждането на подадена опозиция забавя процедурата по регистрация с най-малко година, а решението на отдела по опозиции може да се обжалва от заинтересованата страна.

Регистрация, издаване на свидетелство и публикация

Ако опозиции/възражения не са подадени или са отхвърлени като неоснователни, процедурата по регистрация приключва със заплащане на държавните такси за регистрация, издаването на свидетелство и публикация за регистрацията в официалния бюлетин издаван от Патентно ведомство.

Мониторинг

Ако няма постъпила опозиция, всяка марка ще бъде регистрирана - независимо от наличието на по-ранни чужди права.

За да избегнете риска друг да регистрира използваната от Вас марка е наложително да се въведе автоматизирано наблюдение (мониторинг).

Действието на регистрацията пред Патентно ведомство е ограничено до територията на Република България. Чрез процедурата за Международна регистрация е възможно разширение на териториалното действие за други държави.

Comments are closed.