ТЪРГОВСКА МАРКА: какво е важно да знам?

Какво е търговска марка?

Търговската марка отличава конкурентите и насочва потребителя в неговия избор. По правило, марките не съдържат указания за технически или други характеристики, а самите те служат като гаранция за произход и качество – например известната ябълка на Apple или емблемата на Вашия автомобил.

Най-често названието „търговска марка“ се използва в широк смисъл – като родов термин синоним на „бранд“ – във връзка с функцията на марките да обозначават всякакви продукти реализирани в стопанската дейност: стоки и/или услуги. Законът определя марката като:

…знак, който е способен да отличава стоките или услугите на едно лице от тези на други лица и може да бъде представен в Държавния регистър на марките по начин, който позволява ясно и точно да се определи предметът на закрилата, предоставена с регистрацията. Такива знаци могат да бъдат например: думи, включително имена на лица, букви, цифри, рисунки, фигури, формата на стоката или на нейната опаковка, цветове, звуци или всякакви комбинации от такива знаци.

Марки могат да бъдат най-разнообразни означения – изброяването в закона е примерно. Най-често срещани са емблемите – напр. фирмено лого и логотип, но могат да бъдат също измислени (фантазийни) думи, слогани, лозунги, фирмени наименования, пиктограми, мелодии, миризми, холограми и др. [вижте всички видове]

Разлика между марка и фирма

В практиката често се смесват понятията “търговска марка” и “фирма“ (фирмено име/наименование). Докато марките разграничават конкурентните продукти – стоки или услуги, то фирмените имена идентифицират самия търговец, без връзка с конкретна стока или услуга.

Съвпадението на търговска марка с фирма е рисковано, когато принадлежат на различни лица [вижте повече за този проблем].

Възможно е дадено предприятие да означава продукцията си с една или повече търговски марки, които не съвпадат с търговското му наименование – например фирмата „Белла България“ реализира на пазара продукция под марките „Перелик“, „Сачи“, „Tommy“, „Орехите“ и още много други. 

Какво е запазена марка?

Едно означение се превръща в запазена марка, след като бъде регистрирано по предвидения за това ред. Изключителното право се придобива чрез регистрация и принадлежи на първия, който го е поискал – основополагащ принцип е „Първият по време е първи (по-силен) по право:

Prior tempore, potior iure

Правото на регистрация принадлежи на първия заявител
Чл. 10, ал. 2 от ЗМГО

Наличието на регистрация е предпоставката с най-голямо значение за защита на търговската марка от нарушения и предотвратяването на загуби от злоупотреби, фалшификати и имитации. Законът предвижда при използването на регистрирани търговски марки в близост до тях да се поставя знак ®.

Използването на нерегистрирана марка е съпътствано от два основни риска: загуба на инвестициите в бранда и отговорност за нарушениe на чужди права. Поставянето на символа ® до знак, който не е регистрирана марка може да има негативни последици: посочването, че е налице регистрирано право, с което в действителност търговецът не разполага, е възможно да бъде счетено за нелоялна търговска практика по смисъла на чл. 68д, ал. 2, т. 6 от Закона за защита на потребителите.

Действие на регистрацията

Закрилата, на която може да разчита притежателят на регистрирана търговска марка се определя от действието на регистрацията ѝ – по време, по място и по отношение на лицата.

Времетраене

Марките се регистрират за срок от 10 години – считано от датата на подаване на заявката за регистрация. Регистрацията може да бъде подновявана неограничен брой пъти по 10 години, като искането се подава през последната година от срока на действие и следва да бъде придружено от заплащане на дължимите за подновяването държавни такси [калкулатор].

Териториално действие

Изключителното право е валидно само на територията, за която се отнася регистрацията на марката, т.е. валидността на регистрираните в Патентно ведомство марки се отнася единствено за България, но не и за останалите държави от ЕС. Същото се отнася и до регистрираните по национален ред в други държави марки. Специални правила има за общоизвестните марки.

Съществуват обаче и регистрации, които се отнасят до повече от една държави – такава е например марката на ЕС, която има единно действие във всички държави-членки. В България действат:

• Регистрираните по национален ред в Патентно ведомство марки
• Марките на Европейския съюз (ЕС)
• Международните регистрации признати в България или ЕС
Действие спрямо лицата

Правото върху регистрирана търговска марка е абсолютно право и може да бъде противопоставено на всяко лице, което без съгласието на притежателя използва марката – без значение дали е търговец или не. Законът изрично посочва „търговска дейност“, но в този случай понятието по-скоро отговоря на „стопанска дейност“ – ако трябва да се направи съотношение с Търговския закон, т.е. „търговската дейност“ за целите на правоприлагането във връзка със защита на правото върху търговска марка е широко понятие – изброените в ЗМГО начини на използване са примерни.

Как се прави и колко струва?

Търговската марка е ключов актив за всеки бизнес!

ПРОЦЕС

Регистрация в България и ЕС

ТАКСИ

Калкулатор за България и ЕС

За какво да внимавам при избора на търговска марка?

За да изпълни успешно функцията си на търговска марка е необходимо избраният знак да е способен да отличава Вашите стоки или услуги от тези на конкурентите. Тази отличителност на знака може да е присъща (т.е. избраната марка да не указва някаква характеристика на брандираните продукти) или придобита като последица от използването в търговската дейност – такъв знак е например booking.com (комбинация от две неотличителни думи, които потребителите възприемат еднозначно като указание не само за вида на услугата, но и за лицето, което я предоставя).

За да се избегне окупирането на описателни термини от определени лица и да се гарантира възможността те да бъдат свободни за използване от всички, правилата забраняват регистрирането като запазени марки на всички знаци, които не отговарят на т.нар. „абсолютни основания за отказ от регистрация“. Повече за тези правила и предвидените в закона изключения можете да прочетете [тук].

Мога ли да регистрирам моята марка в чужбина?

Модерните законодателства не ограничават възможността за титуляр на правото да се посочват чуждестранни физически или юридически лица. Изисквания обаче има по отношение на възможността тези лица да се представляват сами пред съответния компетентен орган – аналогично на чл. 3, ал. 2 от ЗМГО – в повечето случаи е предвидено е да се ползва професионален представител или адвокат.

Често задаван въпрос и разпространена заблуда е, че има регистрация предоставяща закрила за целия цвят, каквато в действителност не съществува!

Какво представлява Международната регистрация на марка, която се администрира от Международното бюро на Световната организация за интелектуална собственост (СОИС) може да научите от нашата публикация за международните брандове.

Международна закрила

За българските предприемачи основно значение имат три подхода:

Регистрация на Марка на ЕС

Предлага се от Златареви

[още]

Международна регистрация

Предлага се от Златареви

[още]

Регистрация в друга държава

Мрежа от местни партньори

[САЩ]

Може ли друг да регистрира моята марка?

Постоянно се правят опити за регистрация на чужди марки, включително известни брандове: жертви са Tesla, Lamborghini, Maserati и Bugatti – подобни примери са многобройни – един от нашумелите е за марката „Боженци“. Действащата в момента административна процедура за регистрация на търговските марки дава възможност на всеки да регистрира Вашата или друга чужда марка – дори вече да е регистрирана от действителния ѝ притежател – ако няма опозиция в предвидения от закона срок, защото администрацията НЕ следи служебно за по-ранни права. Това е т. нар. „опозиционна процедура“, действаща в България от 2011 г. [повече за опозициите].

Подаване на опозиция в предвидения от закона срок, обаче, би било възможно само при наличието на своевременна информация за това, че друг е поискал да регистрира Вашата марка. Годишно над 100 хил. заявки за марки посочват България, затова е целесъобразно въвеждане на автоматизирано наблюдение (мониторинг).

Защита на търговска марка

Регистрацията на търговската марка осигурява монопол върху използването на запазения знак. Притежателят ѝ може да забрани на друг да използва същия или объркващо сходен знак в търговската си дейност, включително и като фирмено наименование.

Как ме защитава регистрацията?

Въз основа на изключителното право върху регистрирана търговска марка разполагате с широк набор от възможности за защита и противодействие срещу използването ѝ от други лица. Единствено регистрираните марки подлежат на защита чрез искове за забрана на използването и обезщетение за вреди. Само към тях са приложими административнонаказателни мерки и граничен контрол.

Гражданскоправна защита срещу нарушения

Съдът може да забрани използването на същия или подобен знак от друг. Можете да търсите обезщетение за вреди, разноски, а също изземване и унищожаване на вещите, предмет на нарушението, включително средствата и материалите за неговото извършване. Нарушението може да бъде разгласено в два всекидневника, в часови пояс на телевизионна програма с национално покритие или по друг начин, определен от съда.

Административнонаказателна дейност на Патентно ведомство

В защита на правата Ви администрацията в лицето на Патентно ведомство може да наложи сериозни глоби и имуществени санкции – в определен от закона размер от 2 000 до 30 000 лв. – на лица, които ползват марката без Ваше съгласие.

Нелоялна конкуренция

Регистрацията е силен аргумент в производствата по защита срещу нелоялна конкуренция и имитация по Глава VII от Закона за защита на конкуренцията, а също и при воденето на преговори за доброволно уреждане на спорове.

Престъпление от общ характер

Възможно е и използването без Ваше съгласие на регистрираната Ви марка да представлява престъпление от общ характер по чл. 172б от Наказателния кодекс, за което престъпление е предвидена санкция до 5 години лишаване от свобода и до 5 хил. лв. глоба.

Допълнителни възможности

Регистрираната марка предоставя възможност да се противопоставяте срещу регистрацията на същите или подобни марки, както и да искате заличаването на вече съществуващи такива.

Обхват на закрила

Обхватът на закрила се определя от:

  • Представянето на марката – например публикуваното в официалния регистър изображение и това, използвано при означаване на брандираните продукти;
  • Стоките и услугите, за които важи регистрацията или се използва марката (с изключение на марките, ползващи се с известност).
Объркване на потребителите

Широко разпространена заблуда е, че ако се промени елемент на марката – например буква или цвят – защитата автоматично отпада.

Реалност: успешна защита е възможна винаги когато съществува вероятност от объркване на потребителите, включително и при по-големи разлики.

Когато марката представлява лого, закрилата включва всичките му елементи – словна част, начин на изписване, цветове, графични части, както и взаимното им разположение.

Приема се, че когато се сравняват комбинирани марки, водеща за потребителите е словната част. Има обаче случаи, когато объркване би било възможно дори когато е налице значителна семантична разлика, защото потребителя възприема марката в нейната цялост. Представеният по-долу пример е измислен, но добре илюстрира множество фактори, които могат да повлияят върху цялостното възприемане на марките от потребителите:

Основание за тази заблуда вероятно са някои специфични случаи, например – за българския потребител, означението „DIVIN” поставено върху напитка, би било объркващо сходно с популярната марка за бутилирана вода:

DEVIN   DIVIN

Във Франция, от друга страна, разликата най-вероятно би била достатъчна – предвид различното значение на думите във френския език (DEVIN-гадател; DIVIN-божествен). Разликата става особено значима ако е придружена и с други отлики – например в шрифта, етикета или вида на брандираната напитка (например вода и вино).

„Чадър“ от марки.

Тъй като закрилата се определя от множество фактори с променлива степен на влияние, то в някои случаи регистрацията на марката в един вариант би била напълно достатъчна – например, когато марката представлява фантазийна дума, при транслитерацията на която не възникват съмнения:

PROFIDERM   ПРОФИДЕРМ

С колко регистрации обаче ще бъде постигнат оптимален обхват на закрила в следващия пример е трудно да се прецени без да е известно къде и как ще се използва марката:

BECO („Беко“, лат.)
ВЕСО („Veso“, кир.)

Често задавани въпроси

Въпросът може да бъде разбран двуяко: от една страна пускането на марка може да означава въвеждане на нов бранд на пазара. Въвеждането на нов бранд – освен от маркетингова страна – трябва да бъде съобразено с наличието на специфични разрешителни или регистрационни режими в съответната област, както е например при хранителните добавки.

Регистрацията на марка, от друга страна, конституира изключително право върху бранда и става с подаване на заявка за регистрация, която следва приложимата в съответното ведомство процедура.

Минималната продължителност определена чрез сроковете посочени в Закона е мин. 4-5 месеца. При усложнения процедурата може да се забави значително [вижте защо].

За да изчислите точната стойност на таксите за регистрация на търговска марка използвайте нашия [безплатен калкулатор].

Марката се регистрира за срок от 10 год., като има възможност за подновяване на регистрацията неограничен брой пъти от по 10 години.

Регистрацията на марка по правило има териториално действие, например: регистрираните в Патентно ведомство марки са валидни в България, но не и в Европейския съюз където действат [марките на ЕС]. Специални правила има само за [общоизвестните марки].

Как да започна?

Отървете се от досадните формалности и притискащи срокове – за нас ще бъде удоволствие да работим за установяването и закрилата на вашия бранд!

Изображение: PEXELSCreative Commons Zero (CC0) license

Comments are closed.