ТЪРГОВСКА МАРКА: какво е важно да знам?

ТЪРГОВСКА МАРКА

Какво е важно да знам?

Какво е търговска марка?

Търговската марка отличава конкурентите и насочва потребителя в неговия избор. По правило, марките не съдържат указания за технически или други характеристики, а самите те служат като гаранция за произход и качество – например известната ябълка на Apple или емблемата на Вашия автомобил.

Най-често названието „търговска марка“ се използва в широк смисъл – като родов термин синоним на „бранд“ – във връзка с функцията на марките да обозначават всякакви продукти реализирани в стопанската дейност: стоки и/или услуги. Законът определя марката като:

…знак, който е способен да отличава стоките или услугите на едно лице от тези на други лица и може да бъде представен в Държавния регистър на марките по начин, който позволява ясно и точно да се определи предметът на закрилата, предоставена с регистрацията. Такива знаци могат да бъдат например: думи, включително имена на лица, букви, цифри, рисунки, фигури, формата на стоката или на нейната опаковка, цветове, звуци или всякакви комбинации от такива знаци.

Марки могат да бъдат най-разнообразни означения – изброяването в закона е примерно. Най-често срещаните търговски марки са емблемите – напр. фирмено лого и логотип, но могат да бъдат също измислени (фантазийни) думи, слогани, фирмени наименования, пиктограми, мелодии, миризми, холограми и др. [вижте всички видове]

В практиката често се смесват понятията “търговска марка” и “фирма“ (фирмено име/наименование). Докато марките разграничават конкурентните продукти – стоки или услуги, то фирмените имена идентифицират самия търговец, без връзка с конкретна стока или услуга.
Възможно е едно предприятие да реализира продукцията си, означена с една или повече търговски марки, които не съвпадат с търговското му наименование (фирмата). Съвпадението на търговска марка с фирма е рисковано, когато са притежание на различни лица [вижте повече за този проблем].

Какво е запазена марка?

Едно означение се превръща в запазена марка, след като бъде регистрирано по предвидения за това ред – изключителното право се придобива чрез регистрация и принадлежи на първия, който го е поискал.

Наличието на регистрация е предпоставката с най-голямо значение за защита на търговската марка от нарушения и предотвратяването на загуби от злоупотреби, фалшификати и имитации. Законът предвижда при използването на регистрирани търговски марки в близост до тях да се поставя знак (R). Поставянето на този символ до нерегистрирана марка може да има негативни последици: вж. Закон за защита на потребителите…

Липсата на регистрация, от друга страна, е съпътствана от два основни риска: загуба на инвестициите в бранда и отговорност за нарушениe на чужди права.

Защита на търговска марка

Как ме защитава регистрацията?

Регистрацията на търговската марка осигурява монопол върху използването на запазения знак. Притежателят ѝ може да забрани на друг да използва същия или объркващо сходен знак в търговската си дейност, включително и като фирмено наименование. Единствено регистрираните марки подлежат на защита чрез искове за забрана на използването и обезщетение за вреди. Само към тях са приложими административнонаказателни мерки и граничен контрол.

Въз основа на регистрирана търговска марка разполагате с широк набор от възможности за защита и противодействие срещу използването ѝ от други лица, например:

По ваша инициатива съдът може да забрани използването на същия или подобен знак от друг;

В защита на правата Ви администрацията в лицето на Патентно ведомство може да наложи сериозни имуществени санкции на лица, които ползват марката без съгласието Ви.

Регистрацията е силен аргумент в производствата по защита срещу нелоялна конкуренция и имитация по Глава VII от Закона за защита на конкуренцията, а също и при воденето на преговори за доброволно уреждане на спорове.

Възможно е и използването без Ваше съгласие на регистрираната Ви марка да представлява престъпление от общ характер по чл. 172б от Наказателния кодекс, за което престъпление е предвидена санкция до 5 години лишаване от свобода и до 5 хил. лв. глоба.

Имате възможност да се противопоставяте срещу регистрацията на същите или подобни марки, както и да искате заличаването на вече съществуващи такива.

Как се прави и колко струва?

Каква е процедурата?

Каква е цената?

Как да започна?

Международна закрила

Практическо значение за българските предприемачи имат основно три подхода:

Марка на Европейския съюз

Предлага се от Златареви

Вижте полезна информация за марките на Европейския съюз [тук]

Международна регистрация

Предлага се от Златареви

Не е еквивалент на „световна марка“. Каква е разликата разберете [тук]

Регистрация в друга държава

Чрез местен партньор

Особеностите зависят от конкретната държава [задай въпрос].

Обхват на закрила

5 популярни мита за търговските марки

 
 
 

Реалност: закрилата е в сила когато е възможно объркване, включително и при по-големи разлики.
Когато марката представлява лого, закрилата включва всичките му елементи – словна част, начин на изписване, цветове, графични части, както и взаимното им разположение.

Примери:

Объркване е възможно дори когато размяната на буквите води до различно значение на думата, защото потребителя възприема марката в нейната цялост.

Откъде идва?

Основание за този мит са специфични случаи, например – за българския потребител, означението „DIVIN” поставено върху напитка, би било объркващо сходно с популярната марка за бутилирана вода.

DEVIN   DIVIN

Във Франция, от друга страна, разликата най-вероятно би била достатъчна – предвид различното значение на думите във френския език (DEVIN-гадател; DIVIN-божествен).

Разликата става особено значима ако е придружена и с други отлики – например в шрифта, етикета или вида на брандираната напитка (например вода и вино).

Реалност: Всеки би могъл да регистрира чужда марка – ако няма опозиция в предвидения от закона срок.

Притежателят на марка е ангажиран с подаването на опозиция – администрацията НЕ следи служебно за по-ранни права – това е т. нар. „опозиционна процедура“, действаща в България от 2011 г. [повече за опозициите]

Примерите са многобройни – един от нашумелите напоследък е за марката „Боженци“. Постоянно се правят опити за регистрация на чужди марки, включително известни брандове: жертви са Tesla, Lamborghini, Maserati и Bugatti.

Годишно над 90 хил. заявки за марки посочват България, затова е целесъобразно въвеждане на автоматизирано наблюдение (мониторинг) за спокойно и сигурно опазване на марката.

Реалност: изключителното право е валидно само на територията, за която се отнася регистрацията.

Регистрацията на марка по правило има териториално действие. Специални правила има само за общоизвестните марки. В България действат:

Освен териториалното ограничение, действието на регистрацията се определя и от:

  • Представянето на марката – например публикуваното в официалния регистър изображение и това, използвано при означаване на брандираните продукти;
  • Стоките и услугите, за които важи регистрацията или се използва марката (с изключение на марките, ползващи се с известност).
Реалност: липсва единна възможност за регистрация на марка в целия свят.
маркаРеалност: случаите, в които с една регистрация може да се постигне оптимален обхват на закрила са специфични.

Обхвата на закрила се определя от множество фактори с променлива степен на влияние – например, една регистрация би била достатъчна когато марката представлява фантазийна дума, при транслитерацията на която не възникват съмнения:


ProfiDerm
ПрофиДерм


С колко регистрации ще бъде постигнат оптимален обхват на закрила в следващия пример? Трудно е да се прецени без да е известно къде и как ще се използва марката.


BECO („Беко“, лат.)
ВЕСО („Veso“, кир.)


Ползата от самостоятелно действие е ограничена – в повечето случаи е целесъобразно възлагането на специалист. Освен изгодна, професионалната услуга е сигурна и Ви освобождава време.

Изображение: PEXELS, Creative Commons Zero (CC0) license

Бързина, сигурност, предвидимост

Отървете се от досадните формалности и притискащи срокове – за нас ще бъде удоволствие да работим за установяването и закрилата на вашия бранд!

Comments are closed.