ТЪРГОВСКА МАРКА: какво е важно да знам?

ТЪРГОВСКА МАРКА

Какво е търговска марка?

Търговската марка отличава конкурентите и насочва потребителя в неговия избор. По правило, марките не съдържат указания за технически или други характеристики, а самите те служат като гаранция за произход и качество – например известната ябълка на Apple или емблемата на Вашия автомобил.

Най-често названието „търговска марка“ се използва в широк смисъл – като родов термин синоним на „бранд“ – във връзка с функцията на марките да обозначават всякакви продукти реализирани в стопанската дейност: стоки и/или услуги. Законът определя марката като:

…знак, който е способен да отличава стоките или услугите на едно лице от тези на други лица и може да бъде представен в Държавния регистър на марките по начин, който позволява ясно и точно да се определи предметът на закрилата, предоставена с регистрацията. Такива знаци могат да бъдат например: думи, включително имена на лица, букви, цифри, рисунки, фигури, формата на стоката или на нейната опаковка, цветове, звуци или всякакви комбинации от такива знаци.

Марки могат да бъдат най-разнообразни означения – изброяването в закона е примерно. Най-често срещаните търговски марки са емблемите – напр. фирмено лого и логотип, но могат да бъдат също измислени (фантазийни) думи, слогани, фирмени наименования, пиктограми, мелодии, миризми, холограми и др. [вижте всички видове]

Разлика между марка и фирма

В практиката често се смесват понятията “търговска марка” и “фирма“ (фирмено име/наименование). Докато марките разграничават конкурентните продукти – стоки или услуги, то фирмените имена идентифицират самия търговец, без връзка с конкретна стока или услуга.

Възможно е едно предприятие да реализира продукцията си, означена с една или повече търговски марки, които не съвпадат с търговското му наименование (фирмата). Съвпадението на търговска марка с фирма е рисковано, когато принадлежат на различни лица [вижте повече за този проблем].

Какво е запазена марка?

Едно означение се превръща в запазена марка, след като бъде регистрирано по предвидения за това ред – изключителното право се придобива чрез регистрация и принадлежи на първия, който го е поискал.

Наличието на регистрация е предпоставката с най-голямо значение за защита на търговската марка от нарушения и предотвратяването на загуби от злоупотреби, фалшификати и имитации. Законът предвижда при използването на регистрирани търговски марки в близост до тях да се поставя знак ®. Поставянето на този символ до нерегистрирана марка може да има негативни последици: посочването, че е налице регистрирано право, с което в действителност търговеца не разполага може да бъде счетено за нелоялна търговска практика по смисъла на чл. 68д, ал. 2, т. 6 от Закона за защита на потребителите.

Липсата на регистрация, от друга страна, е съпътствана от два основни риска: загуба на инвестициите в бранда и отговорност за нарушениe на чужди права.

Обхват на закрила

Закрилата се определя от действието на регистрацията – по време, по място и по отношение на лицата.

Времетраене на регистрацията

Марките се регистрират за срок от 10 години – считано от датата на подаване на заявката за регистрация. Срокът на действие може да бъде подновяван неограничен брой пъти по 10 години, като искането за подновяване се подава през последната година от срока на действие и следва да бъде придружено от заплащане на дължимите за подновяването държавни такси [калкулатор].

Териториално действие на регистрацията

Регистрацията на марка по правило има териториално действие, като изключителното право е валидно само на територията, за която се отнася регистрацията, т.е. валидността на регистрираните в Патентно ведомство марки се отнася само за България, но не и за останалите държави от ЕС. Същото се отнася и до регистрираните по национален ред в други държави от ЕС марки. Специални правила има само за общоизвестните марки.

Съществуват обаче регистрации, които се отнасят до повече от една държави – такава е например марката на ЕС, която има единно действие във всички държави-членки, т.е. в България действат:

Действие спрямо лицата

Правото върху регистрирана търговска марка е абсолютно право и може да бъде противопоставено на всяко лице, което без съгласието на притежателя използва марката – без значение дали е търговец или не. Законът изрично посочва „търговска дейност“, но в този случай понятието по-скоро отговоря на „стопанска дейност“ ако трябва да се направи съотношение с Търговския закон, т.е. „търговската дейност“ за целите на правоприлагането във връзка със защита на правото върху търговска марка е широко понятие – изброените в ЗМГО начини на използване са примерни.

Освен териториалното ограничение, действието на регистрацията се определя и от:

 • Представянето на марката – например публикуваното в официалния регистър изображение и това, използвано при означаване на брандираните продукти;
 • Стоките и услугите, за които важи регистрацията или се използва марката (с изключение на марките, ползващи се с известност).
 • Подробно: в раздел „Защита на търговската марка“ по-долу

Международна закрила

Практическо значение за българските предприемачи имат основно три подхода:

Марка на Европейския съюз

Предлага се от Златареви

Вижте полезна информация за марките на Европейския съюз [тук]

Международна регистрация

Предлага се от Златареви

Не е еквивалент на „световна марка“. Каква е разликата разберете [тук]

Регистрация в друга държава

Чрез местен партньор

Особеностите зависят от конкретната държава [задай въпрос].

Каква е процедурата?

Т.нар. „опозиционна процедура“ включва експертиза по същество, в която се проверява дали заявената марка отговоря на абсолютните изисквания за регистрация (чл. 11 от ЗМГО/ чл. 7 от Регламент 1001).
Вижте подробности за производството пред Патентно ведомство и Службата за интелектуална собственост на ЕС

Следната съкратена схема илюстрира основните стъпки:

 • Дали търговската марка е свободна?
 • Мога ли да я регистрирам?
 • Мога ли да я използвам?

Заявка за регистрация

 • Дата на подаване
 • Право на приоритет
 • Начало на действие (ако процедурата завърши успешно)

Заявка за регистрация


Експертизи (1-3 месеца)

 • Проверка на формалните изисквания
 • Проверка по същество


Експертизи (1-3 месеца)


Публикация на заявката

3 месеца срок за:


Публикация на заявката


Регистрация (5-6 месеца)

 • Публикация за регистрацията
 • Издаване на свидетелство


Регистрация (5-6 месеца)

Как да започна?
Бързина, сигурност, предвидимост

Отървете се от досадните формалности и притискащи срокове – за нас ще бъде удоволствие да работим за установяването и закрилата на вашия бранд!
Ако цените ефективността и дългосрочното развитие поискайте оферта сега!

Как ме защитава регистрацията?

Защита на търговска марка

Регистрацията на търговската марка осигурява монопол върху използването на запазения знак. Притежателят ѝ може да забрани на друг да използва същия или объркващо сходен знак в търговската си дейност, включително и като фирмено наименование. Единствено регистрираните марки подлежат на защита чрез искове за забрана на използването и обезщетение за вреди. Само към тях са приложими административнонаказателни мерки и граничен контрол.

Въз основа на регистрирана търговска марка разполагате с широк набор от възможности за защита и противодействие срещу използването ѝ от други лица, например:

Гражданскоправна защита срещу нарушения

По ваша инициатива съдът може да забрани използването на същия или подобен знак от друг. Можете да търсите обезщетение за вреди, разноски, а също изземване и унищожаване на вещите, предмет на нарушението, включително средствата и материалите за неговото извършване. Нарушението може да бъде разгласено в два всекидневника, в часови пояс на телевизионна програма с национално покритие или по друг начин, определен от съда.

Административнонаказателна дейност на Патентно ведомство

В защита на правата Ви администрацията в лицето на Патентно ведомство може да наложи сериозни глоби и имуществени санкции – в определен от закона размер от 2 000 до 30 000 лв. – на лица, които ползват марката без съгласието Ви.

Нелоялна конкуренция

Регистрацията е силен аргумент в производствата по защита срещу нелоялна конкуренция и имитация по Глава VII от Закона за защита на конкуренцията, а също и при воденето на преговори за доброволно уреждане на спорове.

Престъпление от общ характер

Възможно е и използването без Ваше съгласие на регистрираната Ви марка да представлява престъпление от общ характер по чл. 172б от Наказателния кодекс, за което престъпление е предвидена санкция до 5 години лишаване от свобода и до 5 хил. лв. глоба.

Допълнителни възможности

Регистрираната марка предоставя възможност да се противопоставяте срещу регистрацията на същите или подобни марки, както и да искате заличаването на вече съществуващи такива.

Кога е приложима защитата на търговска марка?

Объркване на потребителите

Защита е възможна винаги когато съществува вероятност от объркване на потребителите. Широко разпространена заблуда е, че ако се промени елемент на марката – например буква или цвят – защитата отпада.

Реалност: закрилата е в сила когато е възможно объркване, включително и при по-големи разлики.
Когато марката представлява лого, закрилата включва всичките му елементи – словна част, начин на изписване, цветове, графични части, както и взаимното им разположение.

Примери:

Объркване е възможно дори когато размяната на буквите води до различно значение на думата, защото потребителя възприема марката в нейната цялост.

Откъде идва?

Основание за този мит са специфични случаи, например – за българския потребител, означението „DIVIN” поставено върху напитка, би било объркващо сходно с популярната марка за бутилирана вода.

DEVIN   DIVIN

Във Франция, от друга страна, разликата най-вероятно би била достатъчна – предвид различното значение на думите във френския език (DEVIN-гадател; DIVIN-божествен).

Разликата става особено значима ако е придружена и с други отлики – например в шрифта, етикета или вида на брандираната напитка (например вода и вино).

Как се прави и колко струва?

Регистрираната марка е от значение за всеки бизнес.
Прилага се правилото, че първият по време и пръв по право!

Как работим?

Предлагаме адаптивен и оптимизиран в практиката работен процес

Каква е цената?

Изчислете таксите за България и ЕС с помощта на нашия безплатен калкулатор

Обхват на закрила

Може ли друг да регистрира моята марка?

5 популярни мита за търговските марки

Prior tempore, potior iure

Основополагащ е принципът „Първият по време е първи (по-силен) по право:

Правото на регистрация принадлежи на първия заявител
Чл. 10, ал. 2 от ЗМГО

Освен като Ви изпревари, всеки би могъл да регистрира Вашата или друга чужда марка – дори вече да е регистрирана от действителния ѝ притежател – ако няма опозиция в предвидения от закона срок, защото администрацията НЕ следи служебно за по-ранни права – това е т. нар. „опозиционна процедура“, действаща в България от 2011 г. [повече за опозициите]

Подобни примери са многобройни – един от нашумелите е за марката „Боженци“, но постоянно се правят опити за регистрация на чужди марки, включително известни брандове: жертви са Tesla, Lamborghini, Maserati и Bugatti.

Подаване на опозиция в предвидения от закона срок би било възможно само при наличието на своевременна информация за това, че друг е поискал да регистрира Вашата марка. Годишно над 100 хил. заявки за марки посочват България, затова е целесъобразно въвеждане на автоматизирано наблюдение (мониторинг).

Реалност: липсва единна възможност за регистрация на марка в целия свят.
маркаРеалност: случаите, в които с една регистрация може да се постигне оптимален обхват на закрила са специфични.

Обхвата на закрила се определя от множество фактори с променлива степен на влияние – например, една регистрация би била достатъчна когато марката представлява фантазийна дума, при транслитерацията на която не възникват съмнения:


ProfiDerm
ПрофиДерм


С колко регистрации ще бъде постигнат оптимален обхват на закрила в следващия пример? Трудно е да се прецени без да е известно къде и как ще се използва марката.


BECO („Беко“, лат.)
ВЕСО („Veso“, кир.)


Ползата от самостоятелно действие е ограничена – в повечето случаи е целесъобразно възлагането на специалист. Освен изгодна, професионалната услуга е сигурна и Ви освобождава време.

Изображение: PEXELS, Creative Commons Zero (CC0) license

Колко време отнема процедурата?

Минималната продължителност определена чрез сроковете посочени в Закона е мин. 4-5 месеца. При усложнения процедурата може да се забави значително [вижте защо].

За да изчислите точната стойност на таксите за регистрация на търговска марка използвайте нашия [безплатен калкулатор].

Марката се регистрира за срок от 10 год., като има възможност за подновяване на регистрацията неограничен брой пъти от по 10 години.

Регистрацията на марка по правило има териториално действие, например: регистрираните в Патентно ведомство марки са валидни в България, но не и в Европейския съюз където действат [марките на ЕС]. Специални правила има само за [общоизвестните марки].

Comments are closed.