ЦЕНА за регистрация на търговска марка

Цена за регистрация на търговска марка

На 14 април 2020 влезе в сила Тарифата за таксите, които се събират от Патентното ведомство на Република България, изменена и допълнена в съответствие с новоприетия Закон за марките и географските означения (ЗМГО). Калкулаторът отразява последните изменения от 02 март 2021 г. на Тарифата и практиката по прилагането ѝ 1.

Безплатен калкулатор на държавните такси

Внимание! Пазете се от измами!

Клиенти ни сигнализират, че получават измамни съобщения относно плащания за тяхната търговска марка – регистрация и вписвания в неофициални или мними регистри. Ако получите подобно съобщение, моля проучете внимателно неговото съдържание и произход или се свържете с нас [вижте примери].

Търсите съдействие за регистрация на търговска марка?

Квалифицираните адвокати и специалисти от кантора „Златареви“ са на Ваше разположение –
за нас ще бъде удоволствие да работим за установяването и закрилата на вашия бранд!

Често задавани въпроси

Кога се плаща?

Приет е комбиниран модел за заплащане: таксите за заявяване и експертиза се дължат при подаване на заявката, а таксата за издаване на свидетелството за регистрирана марка може да бъде платена и по-късно.

Връщат ли се платени такси?

По действащите правила, надлежно платени към Патентно ведомство такси не подлежат на връщане.

De lege ferenda връщане на таксите би трябвало да се предвиди поне за спорните производства – в случаите, когато се разрешават със споразумение между страните преди началото на състезателната фаза. Неясен е и въпросът дали частта от таксата предназначена за издаване на свидетелство – когато е поискано и платено при подаване на заявката за регистрация на търговската марка – ще бъде връщана ако такова не бъде издадено поради отказ на регистрацията или оттегляне на заявката 2.

Патентното ведомство издава ли фактури?

Патентно ведомство не издава фактури за предвидените в ЗМГО и внесени по банков път държавни такси. В тези случаи се приема, че стопанската операция е документално обоснована при наличие на съответния платежен документ за извършеното плащане (чл. 6, ал. 7 от Закона за счетоводството).

Държавните такси включват ли ДДС?

ДДС за дължимите към Патентно ведомство такси не се начислява, защото са предназначени за дейността на ведомството като орган на държавната власт (чл. 3, ал. 5 от ЗДДС).

За какво се плаща?

Освен разходопокривната функция, размерът на официалните такси би трябвало да служи като превенция срещу злоупотреби от страна на лица, регистриращи на свое име чужди марки (популярни като „патентни тролове“), но без да лишава действителните им притежатели от възможността да ги регистрират.

Образец за платежно нареждане/вносна бележка към бюджета?
патентоване на марка цена
Реквизитите в представения образец са съобразени с таксите за заявяване и експертиза на национална марка. Образецът можете да изтеглите от [тук].

Полезни връзки

ТАРИФА ЗА ТАКСИТЕ, КОИТО СЕ СЪБИРАТ ОТ ПАТЕНТНОТО ВЕДОМСТВО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ (02 март 2021):

ЦЕНОРАЗПИС НА УСЛУГИТЕ, ПРЕДОСТАВЯНИ НА ОБЩЕСТВЕНОСТТА ОТ ПАТЕНТНО ВЕДОМСТВО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ (10 февруари 2021):

Изображение: PixabayCreative Commons Zero (CC0) license

Notes:

  1. Първоначалните въпросителни във връзка с реда за заплащане на таксата от 50 лв. относно издаването на свидетелство за регистрирана търговска марка – моментът на заплащане на тази такса не е изрично посочен в закона – намира отговор в практиката на ведомството по прилагане на новата Тарифа: таксата може да се внесе както в началото на процедурата (като остава неизяснено дали ще бъде връщана в случаите на отказ от регистрация на марката и по какъв ред), така и накрая – при издаване на свидетелството.
  2. В аналогични случаи по стария закон – например със съществуващата тогава такса за публикация на заявката в размер на 40 лв. – няма практика същата да бъде връщана когато заявката не е публикувана – при отказ или оттегляне преди публикацията.

Comments are closed.