БЕЗПЛАТЕН КАЛКУЛАТОР: Цена за регистрация на търговска марка

Цена за регистриране на търговска марка

Безплатен калкулатор на държавните такси
Пазете се от измами!
Патентоване на лого ценаОт години клиентите ни уведомяват, че получават измамни съобщения изискващи плащане за вписване в неофициални или мними регистри [вижте примери].
Ако получите подобно съобщение, моля проучете внимателно неговото съдържание и произход или се свържете с нас.

По действащите правила, надлежно платени към ведомството такси не подлежат на връщане дори когато администрацията няма да извърши действията, за които таксите са събрани, което е несправедливо.

Например: таксата за публикация на заявката се събира при подаването, но заявката се публикува едва след приключване на експертизата, която може да прекрати производството или да постанови отказ - в тези случаи публикация няма и следователно събраната такса би трябвало да се върне на заявителя.

Връщане на таксите би трябвало да се предвиди и за спорните производства, когато се разрешават със споразумение между страните преди началото на състезателната фаза.

Освен разходопокривната функция, размерът на официалните такси би трябвало да служи като превенция срещу злоупотреби от страна на лица, регистриращи на свое име чужди марки (популярни като „патентни тролове“), но без да лишава действителните им притежатели от възможността да ги регистрират.

При изследване на разходопокривното предназначение на таксите, в частност - тези за регистрация, когато производството реално приключва - се разкрива несъответствие с действителното разпределение на дейностите, особено когато липсват каквито и да е задължения за следващи действия от страна на администрацията – например за уведомяване преди изтичането на 10 годишния срок на действие.

Приет е двуфазен модел на заплащане с по-ниска такса при подаване на заявката и по-висока при регистрацията.

Това разпределение на таксите е, от една страна, несъответстващо на действителното разпределение на дейностите, които администрацията извършва и, от друга страна, предпоставящо възможност за неправомерен натиск от трети лица чрез многократно подаване на заявки.

Двуфазният модел на заплащане при текущия размер на таксите, неуместно и несправедливо поставя добросъвестните притежатели на марки в неизгодно положение.

Да предположим, че някой заяви чужда марка на свое име – таксата, която трябва да плати е 180 лв. За да защити правата си, действителният притежател (изправната и добросъвестна страна) трябва да му се противопостави чрез подаването на опозиция, за което таксата е 350 лв.

Този цикъл може да се повтаря многократно, докато постигне неправомерния си ефект по икономически път – чрез двойно по-малките разноски, които прави злоупотребяващото лице (разноските за услуги на професионалист са в подобно съотношение).

Несправедливото положение би могло да бъде в известна степен компенсирано ако администрацията започне да разпределя на разноските в тежест на загубилата страна, което изисква минимални изменения в нормативната уредба и би трябвало да бъде осъществено незабавно.

Comments are closed.