Единен европейски патент

Вече няколко години се готви появата на Европейски патент с единно действие (European patents with unitary effect /Unitary Patent/), чрез който бизнесът очаква да получи закрила на иновациите по облекчен ред и с по-малко разходи.

Какво е „Единен европейски патент“ и какво е положението с очакваното му действие към днешна дата?

Единният европейски патент ще бъде издаван от Европейското патентно ведомство (ЕПВ/EPO) без промяна на процедурата по проучване и експертиза, водена по реда на Европейска патентна конвенция (ЕПК) – вж. Регламент на Европейския парламент и на съвета (ЕС) 1257/2012 и Регламент на Съвета (ЕС) 1260/2012. При това, заявителят ще има възможност по покана на експертизата, преди вземане на решение за издаване, да направи избор за вида на патентна защита – Европейски патент, какъвто съществува сега или Единен патент. Основните различия между двете форми на защита са:

Европейски патент (European Patent)

След издаването му, следва да бъде преведен и валидиран в 31 от държавите-членки на Европейската патентна конвенция (от общо 38, вкл. и такива извън ЕС, например Норвегия, Турция, Сърбия, Швейцария и др.), за които патентопритежателят има интерес същият да действа 1 2.

Процедурата по валидация е винаги свързана с допълнителни разноски за превод на официалния език на конкретната държава (най-малко на патентните претенции съгл. незадължителното „Лондонско споразумение“, подписано на 17 Октомври 2000 г), както и разноски за извършване на действията по валидация пред съответните компетентни органи. В тези случаи заплащането на поддържащите годишни такси и действията срещу нарушения също се осъществяват на национално ниво. С други думи, управлението и реализацията на предоставените от Европейския патент права е аналогично на управлението на група национални патенти за държавите, в които патента е валидиран – за останалите държави същият няма действие или по-точно предоставя т.нар. „отрицателна защита“ – никое друго лице не би могло да получи реална защита върху решение, идентично с предмета на патента.

Единен патент (Unitary Patent)

Предвидено е да има действие на територията на тези държави-членки на Европейския съюз, които са страни и от системата за единен патент – към настоящия момент 26 (без Испания и Хърватска). При издаването на единен патент поддържащите годишни такси ще се заплащат централизирано – в Европейското патентно ведомство (ЕПВ) 3.

Разковничето по отношение на датата, на която ще се появи първият единен патент се крие в обвързаността между процедурата по издаването му и конституирането на Единния патентен съд (Unified Patent Court), който е предвидено да бъде компетентен при разглеждането на спорове свързани с действието или нарушенията на патенти издадени по реда на ЕПК, включително и Единия патент.

Предвидено е, че за да започне работа Единният патентен съд, е необходимо договорът за създаването му да бъде ратифициран от поне 13 дъжави-членки, и задължително от Великобритания, Германия и Франция. Издаването на първия Единен европейски патент е обвързано със стартирането на Единния патентен съд – Регламент 1257/2012, чл. 18, ал. 2, а именно четири месеца след приключване на ратифицирането.

Като цяло, очакванията са, че първият издаден Единен патент (Unitary Patent) ще е факт към края на 2016г.

Автор: , последна редакция 21.11.2015г

Notes:

  1. Държавите, в които Европейският патент може да действа без разноски за преводи (често наричано „автоматично“ действие) към момента са: Германия, Франция, Люксембург, Монако, Швейцария, Лихтенщайн и Великобритания
  2. Общият брой на държавите, в които може да се получи патентна защита чрез издаването на Европейски патент е 42 (включително Черна Гора, Босна и Херцеговина, Молдова и Мароко)
  3. [21.04.2015] В съответствие с първоначалните очаквания е и предварително обявеното ниво на таксите за поддръжка на Единния европейски патент – ок. 40 хил. евро за 20-те години срок на действие.

Comments are closed.