„Тънките моменти“ в новия Закон за търговските марки (ЗМГО)

Проектът за нов Закон за марките и географските означения (ЗМГО) въвежда най-мащабните промени в областта след въвеждането на т.нар. "опозиционна система" през 2011 г. и транспонира Директива (ЕС) 2015/2436 на Европейския парламент и на Съвета в националното законодателство.

Патент и патентоване – какво е важно да знаем?

Специфичното значение на термина "патентоване" е свързано с производството по признаване на изключително право върху изобретение чрез издаване на патент или регистрацията на полезен модел.