Единен европейски патент

Вече няколко години се готви появата на Европейски патент с единно действие (European patents with unitary effect /Unitary Patent/), чрез който бизнесът очаква да получи закрила на иновациите по облекчен ред и с по-малко разходи.

Какво е „Единен европейски патент“

Договор за лицензия на марка – образци, действие, вписване

ЛИЦЕНЗИОНЕН ДОГОВОР – ПРИЛОЖЕНИЯ:

ВЪВЕДЕНИЕ

Публикацията има за цел да изясни практическата страна – фактическо и правно значение, необходими документи, изисквания и ред за извършване на вписването на сключен лицензионен договор. Материалът е подготвен във връзка с търговските марки, но …

Промени в името и адреса на притежателя

Задължението за уведомяване на Патентно ведомство (ПВ) и вписване на промените в данните на притежателя е кореспондиращо на правото върху марка наред със задължението за използването ѝ. Нерядко сме свидетели на проблеми от разнообразно естество, свързани с наличието на неактуални данни, най-често заради неучастие на правопритежателя в производствата пред компетентните органи.