Стъпка към преодоляване на противоречивата практика

Противоречивата практика по прилагането на чл. 172б от Наказателния кодекс във връзка с наказателноправната защитата на изключителното право върху Търговска марка е повод за отправеното искане за приемане на тълкувателно решение (ТР 1/31.05.2013 г.) по следните въпроси:

І. Относно обективните

Запазена марка може да бъде противопоставена на фирмено наименование

С последните изменения в Търговския закон, в сила от 03 Май 2011 г., (отново) е предвидена възможността за противопоставяне на по-ранна запазена марка (търговска марка) срещу фирмено наименование (търговското законодателство използва понятието “фирма”).

запазена маркаСъвпадението между запазена марка и фирма често